150 let pošty v Zašové

150 let pošty v Zašové

Rád zde uveřejním zajímavý článek p. Vystavěla z Rožnova …

V obci Zašová, která měla tehdy okolo 1500 obyvatel, byla dne 19. ledna 1872 zřízena tzv. poštovní expedice (jeden ze základních stupňů poštovního úřadu). Ta skončila svoji činnost za 6 let, 15. března 1878 a znovu byla aktivována k 1. září 1889. Proč se tak stalo není zatím známo. Pravděpodobně nebyla poštovní expedice dost vytížena a C.k. ředitelství pošt a telegrafů rozhodlo o přerušení její činnosti.

Prvním poštovním expedientem se stal Ferdinand Schober, který udržoval poštovní spojení čtyřikrát denně jízdní poštou s poštovním úřadem v tehdejším Rožnově ( zde byla soukromá šestpošta – sběrna psaní již od 1.11.1850 a od r. 1862 poštovní úřad). Toto spojení bylo udržováno až do 1.5.1900, kdy bylo převedeno na vlakovou poštu č. 444 a 445 Krasno n. Bečvou – Rožnov a Rožnov – Krasno n. Bečvou. Z poštovního úřadu na vlakovou zastávku doručoval poštovní zásilky pěší posel čtyřikrát denně a z vlakové pošty potom odebral došlé zásilky pro adresáty v obci a jejím okolí. V obci Veselá vzdálené od Zašové asi 2 km, zřídil v roce 1970 zašovský poštovní úřad poštovní středisko. To bylo umístěno v upravené unimo buňce vedle vedle hasičské zbrojnice. Zde pracovala a doručovala zásilky asi 2 hodiny denně pí Marie Maliňáková. Po roce 1989, kdy začal s.p. Česká pošta pracovat na zefektivnění provozu, bylo středisko zrušeno a stal se z něj třetí doručovací poštovní okrsek pošty, dva při tom byly v Zašové.

Jména dalších poštmistrů, kteří řídili zašovskou poštu se dosud nepodařilo přesně zjistit a tak můžeme připomenout jen zatím známá jména panů Martinka, Hrušky, Pírka, paní Švejdové Emílie Lukášové Žofie, Vlčkové Elišky a Jany Horešovské. Z listonošů (poštovních doručovatelů) je možno připomenout p. Hajdu, Fr Maléře, Al. Polácha a z  žen pí. Al. Hajdovou, J. Kohoutovou, M. Těhanovou, Martinkovou, A. Hanáčkovou, Ondřejovou, Pobořilovou, Krůpovou, M. Maliňákovou, A. Sobotkovou, Pospěchovou a Koláčkovou. Jmen pracovnic a pracovníků zašovské pošty bude daleko více ale bude je možno všechna uvést, až se je podaří zjistit. Tomu by mohly pomoci vzpomínky obyvatel Zašové a Veselé, pokud si je pamatují, protože v archivech se je zatím nepodařilo najít.

Po zavedení poštovních směrovacích čísel v  r. 1973 bylo Zašové přiděleno PSČ 756 51, které se objevilo i na poštovním razítku. Od 15.9.1997 byl na poštovním úřadu v Zašové uveden do provozu počítačový sytém APOST, který urychlil a zracionalizoval vyřizování poštovních zásilek. Před reorganizací poštovního provozu s. p. Česká pošta měl tento poštovní úřad až 7 zaměstnanců, kteří zabezpečovali kompletní služby s.p. Česká pošta vč. doručovaní zásilek v obvodu obcí Zašová a Veselá. Po uvedené reorganizaci v r. 2009 zabezpečuje doručování zásilek řídící poštovní úřad dodejna Valašské Meziříčí 1 a dnešní tzv. satelitní poštovní úřad v Zašové má jen dva zaměstnance, od r. 2007 jej vede Ing. Hana Jasná a zabezpečuje mimo doručování zásilek všechny ostatní standardní služby s.p. Česká pošta. K označování zásilek používá v současné době pouze dvě denní razítka s čísly 4 a 7.

Pošta v Zašové používala k označování zásilek několik druhů razítek z nichž nejstarší bylo jednokruhové razítko s  pouze německým opisem ZASCHAU (obr. č. 1 ). Toto razítko bylo požíváno od zahájení činnosti do jejího přerušení v r. 1878. Po aktivaci činnosti bylo od r.1889 používáno razítko s německo-českým opisem ZASCHAU / ZAŠOVÁ. V r. 1907 je nahradilo dvoukruhové razítko již s česko-německým opisem ZAŠOVÁ ZASCHAU, s  rozlišovacím písmenem a, s úplným datem vč. hodiny odeslání. Používáno bylo i po vzniku 1. československé republiky až do r. 1919, kdy bylo nahrazeno novým razítkem s opisem ZAŠOVÁ Č.S.P. s rozliš. písmenem a. V období protektorátu 1939 – 1945 jej nahradilo dvou kruhové razítko s  německo – českým opisem SASCHAU ZAŠOVÁ s rozliš. písmenem a. Toto razítko s odstraněným německým textem, t . zv. znárodněné – obr. č. 2, bylo požíváno od 6. května 1945 do r. 1947, kdy bylo nahrazeno novým dvoukruhovým razítkem s  opisem ZAŠOVÁ s  rozliš. písmeny a , b. V roce 2010 byla používaná razítka zašovské pošty s opisem 756 51 ZAŠOVÁ  s rozlišovacími čísly 4, 6, 7 a 8 a razítko ZAŠOVÁs číslem 3 bez data.

Některé zásilky, které odesilatelé vložili přímo do schránky ve vagónu vlakové pošty v železniční stanici Zašová ( od r. 1900 ), již nebyly označeny razítkem pošty v Zašové, ale k adresátovi se dostaly označeny razítkem vlakové pošty ( tehdy 444 a 445 KRASNA – ROŽNAU, nebo ROŽNAU – KRASNA). Tato vlaková pošta zahájila činnost v r. 1898 a pokračovala ve své činnosti i za 1. československé republiky pod označením 631 a 633 ROŽNOV – KRÁSNO, za protektorátu Čechy a Morava nesla označení 633 ROSSENAU u.d. RADHOSCHT – VALLACH. MESERITSCHROŽNOV p. RADHOŠTĚM – VAL. MEZIŘÍČÍ . Také po II. světové válce to byla vlaková pošta 633 ROŽNOV pod RADHOŠTĚM – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ., která ukončila svoji činnost koncem padesátých let min. století. Vlakové pošty byly po zrušení nahrazeny t.zv autopoštou. Poštovní zásilky pro Zašovou přepravovaly dva automobilní poštovní kursy:

911 – ten jezdil na trati Valašské Meziříčí 1 – Valašské Meziříčí 3 (Krhová) – Zašová – Střítež nad Bečvou – Vidče – Zubří – Valašské Meziříčí 1 a

913 na trati Valašské Meziříčí 1 – Jarcová – Valašské Meziříčí 1 – Valašské Meziříčí 3 (Krhová) –Vidče – Střítež nad Bečvou – Zašová – Valašské Meziříčí 1.

Ke 140. výročí založení pošty, v r. 2012 používala pošta v Zašové cennou nálepku APOST s nápisem 756 61 Zašová 140 let pošty.

Ke 150. výročí pošty budou používány cenné nálepky APOST s nápisem 756 61 Zašová 150 let pošty a příležitostné R-nálepky se znakem obce, nápisem 150 let pošty a daty 1872 – 2022. V omezeném rozsahu budou vydány také obálky s přítiskem, na kterém bude, mimo dat výročí, také znak Zašové a první razítko, používané v prvých letech činnosti pošty.

Poznámka:

Tato stručná informace o historie pošty v Zašové byla zpracována podle zatím dostupných odborných poštovních a filatelistických materiálů, vlastních poznatků autora vč. informací, zaměstnanců pošty a občanů Zašové a okolních obcí, za které jim patří poděkování.

Vladimír Vystavěl, Rožnov pod Radhoštěm

Příloha: Obr. č.1 První razítko používané od r. 1872

Obr. č.2 Dopis s t. zv. „znárodněným razítkem“ z května 1945

Prosba autora článku:

V případě, že by měl někdo z  občanů některé další doplňující a upřesňující informace k činnosti pošty v obci, předejte je, prosím, do redakce Zašovských novin na OÚ. Tyto, podle Vás možná nepodstatné informace, mohou, velkou měrou přispět k upřesnění historie této pošty. Pokud by někdo vlastnil také dobové fotografie vztahující se k poště, případně poštovní doklady (obálky od dopisů, pohlednice, poštovní poukázky, podací lístky a p.) opatřené razítky pošty v Zašové, případně vlakových pošt (hlavně z prvých let provozu pošty) a byl by je ochoten zapůjčit autorovi k okopírování, pomohl by k vytvoření podrobnější historie pošty v obci, na jejímž upřesnění autor dále pracuje. Ta bude sloužit jako informace dalším generacím. Autor článku děkuje předem za ochotu a případnou pomoc.

Poznámka: V publikaci Okres Vsetín (Moravská vlastivěda) z  r. 2002 je uvedeno: „ V r. 1889 byla v obci zřízena pošta, ….“. Toto datum, které převzala na své webové stránky i obec Zašová,. je ale nutno uvést do souladu se skutečností, dle které to bylo již před 150 lety, tedy v roce 1872.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy